Memurlara ilave ücret müjdesi!

0

2015 yılı bütçesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 2015 yılı bütçesinde memurları ilgilendiren en önemli kısımlardan biri de memurlara yapılan ek ücret ödemesi.

 

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısında personele yapılacak birçok ödemeye yer verilmiştir. Bu yazımızda bunlara yer vererek yapılan ödeme tutarlarını açıklamaya çalışacağız. Özellikle belirli makamların yanında şoför, hizmetli, memur vb. görevli personele yapılan ödemelerden bahsederek birçok personelin bilmediği ödemeleri öğrenmelerini sağlayacağız.
MEMURLARA YAPILACAK HARCIRAH ÖDEMESİ ARTTI

2015 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 43 TL,

Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40 TL,

Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33 TL,

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32 TL.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 43 TL esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.

Yine 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenmektedir.

ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATLAR ARTTI

6245 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;

Kadro derecesi 1-4 olanlar 13 TL,

Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 TL.

Bu tazminattan yararlananlardan;

Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.

SAAT BAŞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ARTTI

657 sayılı Kanun’un 178’inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,63 Türk Lirası’dır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 30’uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

BAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE AYLIK 153,9 TL

657 sayılı Kanun’a tabi personele, anılan Kanunun 178’inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,71 Türk Lirası’dır.

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışacak personel için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bazen sınırlama olmaması başka birimlerde çalışan personellerin bakanlık makamlarında çalışıyor gösterilmesine ve haksız olarak fazla çalışma ücreti almalarına göz yumulduğu görülmektedir.

GENEL MÜDÜR VE ÜSTÜ GÖREVLİLERİN YANINDA ÇALIŞAN PERSONELE AYLIK 153,9 TL

657 sayılı Kanuna tabi personele fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,71 Türk Lirası’dır. Bunun anlamı bu makamlarda en fazla 5 personele fazla mesai ücreti verilebilmesidir.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA ÇALIŞAN PERSONELE AYLIK 146,7 TL

657 sayılı Kanun’a tabi personele fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,63 Türk Lirası’dır.

AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 536 TL’YE YÜKSELDİ

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenmektedir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

10.000’e kadar olanlar için 217 Türk Lirasını,

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 233 Türk Lirası’nı,

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 258 Türk Lirası’nı,

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 291 Türk Lirası’nı,

250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 347 Türk Lirası’nı,

1.000.001’den fazla olanlar için 403 Türk Lirası’nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 403 Türk Lirası’nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 536 Türk Lirası’nı, geçemez.

TERÖR EYLEMLERİNİN OLDUĞU İLLERDE ÇALIŞANLARA 112 TL İLAVE ÜCRET

375 sayılı KHK’de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine İçişleri Bakanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 112 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NIN TABİİ ÜYELERİNE HER TOPLANTI İÇİN EN AZ 76,9 TL

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21’inci maddesi uyarınca kurulan Yüksek Sağlık Şurası’nın tabii üyelerine her toplantı günü için (1.000), diğer üyelerine ise (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yılda 12 toplantı gününü geçmemek üzere huzur hakkı ödenecektir. Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı ile I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği Hukuk Müşaviri, Şûranın doğal üyesidir.

Kaynak: memurlar.net

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here